Reset Password

Algemene Voorwaarden

Welkom bij Vakantiehuisspanjehuren!

Algemene huurvoorwaarden
Cortijo El Rio
23685, Sabariego, Andalusië, Spanje
Versie: augustus 2023

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot  de vakantiewoning “Cortijo El Rio” staande en gelegen in Sabariego. Geregistreerd onder verhuurlicentie VTAR/JA/01279 
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 • Op onze huurovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Indien huurder en verhuurder een geschil hebben dat niet onderling opgelost kan worden dan kan het geschil alleen aanhangig worden gemaakt in de woonplaats van verhuurder.

 
Artikel 1 – Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen 3 dagen een bevestiging.
 3. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Bij het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen. Een overeenkomst is pas geldig wanneer wij na het sturen van een betalingsverzoek de betaling hebben ontvangen.
 4. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

 
Artikel 2 – Betaling

 1. Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:
  1. Betalingen dienen bij voorkeur te geschieden langs de girale weg, indien dit niet mogelijk is kunt u eventueel contant bij ons aan huis komen betalen;
  2. U dient van het factuurbedrag 50% van de huursom bij reservering te voldoen indien de huur over meer dan 2 maanden aanvangt . Het resterende factuurbedrag van 50% plus borg dient u 2 maanden voor de aankomstdatum te hebben voldaan. 
  3. Bij reserveringen met aankomst binnen 2 maanden dient de huursom inclusief borg direct en volledig te worden voldaan.

 

 1. dienen te geschieden door overboeking naar een door ons op te geven bankrekeningnummer. Het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder a van dit artikel bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijntermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

 
Artikel 3 – Borgsom

 1. Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 300,00, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen inhouden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.
 2. De borgsom dient, zoals is reeds beschreven in artikel 2 onder II en III, samen met de (tweede) betaling van de factuur te worden voldaan.
 3. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 3 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet teniet gedaan.
 5. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

 
Artikel 4 – Wijzigingen

 1. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 8 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
 2. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfperiode wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

 
Artikel 5 – Annulering
Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
 • Bij annulering is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd. Verhuurder kan bij overmacht of dubbele boeking zonder boete annuleren.

 
Artikel 6 – Ontvangst sleutel.

 1. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500,00 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van de vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100,00.
 2. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
 3. Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning: Bij Cortijo El Rio wordt hiervoor € 25 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terugstorting van de borg. Ter controle vragen wij de huurder zich te legitimeren voordat de kopiesleutel wordt overhandigd.

 
Artikel 7 – Verblijf in de vakantiewoning
Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

 1. U kunt in overleg iedere dag van de week inchecken en uitchecken 
 2. De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen
 3. Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het huisje. Op de dag van vertrek dient u om 10:00 uur het huisje te hebben verlaten.
 4. De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 5. Binnen en buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 6. Huisdieren meenemen is in overleg toegestaan.
 7. Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u   vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan. Alleen de airco’s staan op een aparte meter en worden met de borg verrekend. Een kWH kost €0,40
 8. In verband met bovenstaande; sluit ramen en deuren bij het gebruik van de airco, zet deze uit als u op pad gaat;
 9. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van zes personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ook feestjes zijn verboden (natuur- en stilte gebied). Na 22:00 uur geen overlast en muziek. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
 10. Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten. Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen naar het zwembad.
 11. Vooraf of uiterlijk bij aankomst hebben wij van de huurder en zijn/haar gasten een kopie legitimatie nodig. Dit is vereist bij Spaanse wet. Wij hebben uw gegevesn nodig om u aan te kunnen melden bij de Guardia Civil. Naast dat dit verplicht is, is dit ook handig. Mocht 1 of meerdere gast bijvoorbeeld betrokken raken bij een ongeval, dan kan de Guardia Civil uw vrienden of familieleden bij de woning inlichten.Artikel  8 – Overmacht

 1. Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeel stakingen, blokkades, dubbele boekingen, brand, overstromingen, epidemieën en andere storingen of gebeurtenissen.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid/klachten/schade  

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en . Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
 3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet. In Spanje kan het regelmatig voorkomen dat de stroom en het internet uitvalt.
 4. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
 5. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend. Komen we er samen niet uit, dan kan het geschil bij een rechtbank in de woonplaats van de verhuurder aangekaart worden. Artikel 10 – Vertrek en eindschoonmaak
Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder ;

 • Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:
 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten            
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
 • Bedden dienen afgehaald te worden;
 • Koelkast schoon en leeg achter te laten;
 • Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;
 • Vuilnisbakken te hebben geleegd;
 • Afval en lege flessen te hebben weggebracht naar de afvalcontainers langs de grote wegt;
 • Eventuele breuk en/of schade te melden aan ons.


Artikel 11 – Toepasselijk recht
Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels alsook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Vakantiehuisspanjehuren, te vinden op https://vakantiehuisspanjehuren.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Vakantiehuisspanjehuren niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en die voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij”, “onze” en “ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van nl. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, wordt als uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van Vakantiehuisspanjehuren, stemde u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het Privacybeleid van Vakantiehuisspanjehuren.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze aangesloten/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Vakantiehuisspanjehuren en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Vakantiehuisspanjehuren. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier vanuit Vakantiehuisspanjehuren toegang toe krijgen voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

Herpubliceer materiaal van Vakantiehuisspanjehuren
Materiaal van Vakantiehuisspanjehuren verkopen, verhuren of in sublicentie geven
Materiaal uit Vakantiehuisspanjehuren reproduceren, dupliceren of kopiëren
Herdistribueer content van Vakantiehuisspanjehuren

Deze Overeenkomst begint op de datum hiervan. Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Gratis Algemene Voorwaarden Generator.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te posten en uit te wisselen. Vakantiehuisspanjehuren filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Vakantiehuisspanjehuren, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen geven de opvattingen en meningen weer van de persoon die zijn mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Vakantiehuisspanjehuren niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Opmerkingen op deze website. website.

Vakantiehuisspanjehuren behoudt zich het recht voor om alle Reacties te monitoren en om alle Opmerkingen te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze Algemene Voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en verklaart dat:

U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is
De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of gewoonten uit te lokken of te promoten, of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent hierbij Vakantiehuisspanjehuren een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Distributeurs van onlinegidsen kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; En
Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervingsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;
dot.com-communitysites;
verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
distributeurs van online telefoonboeken;
internetportals;
accountants-, advocaten- en adviesbureaus; En
onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig zou doen overkomen op onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons uit de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Vakantiehuisspanjehuren; en (d) de link bevindt zich in de context van algemene informatie over bronnen.

Deze organisaties kunnen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Indien u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Vakantiehuisspanjehuren. Vermeld a.u.b. uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waaraan gekoppeld is; of
Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.

Het gebruik van het logo van Vakantiehuisspanjehuren of andere kunstwerken is niet toegestaan voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, op andere wijze inbreuk maken op, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleiten.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het bijbehorende beleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijderen van links van onze website

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons hiervan op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dat te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

 • Advanced Search

  Guests
  Adults
  Ages 13 or above
  0
  Children
  Ages 2 to 12
  0
  Infants
  Under 2 years
  0
  Close
 • Wachtwoord Vernieuwen

× App ons